توقیف اموال

سعیدی
سلام واحتدام ما قرارداد مشارکت ساختمان نوشتیم بعد از تاخیر سازنده به تحویل ملک ایشان مشمل جریمه به ما میشود از ۲ دانگی که به نام ایشان شده مامیتوانیم توقیف کنیم ؟البته ایشان تعدادواحد خودشان را با توجه به تقسیمنامه واگذار کرده و الان مالکیتی نسبت به واحد ها ندارند