تصرف عدوانی

رضا

با سلام

آیا در صورت اثبات شدن تصرف عدوانی زمین از لحاظ حقوقی و رای دادگاه عمومی برای رفع تصرف عدوانی و محکوم شدن خوانده ،آیا خواهان میتواند از بعد کیفری برای خوانده شکایت کند؟؟؟؟؟؟