سوء استفاده از قیم بودن و خیانت در امانت

محمود حر

با سلام.

مادر بزرگ من از بنیاد شهید حقوق دریافت می کند. اختیار کارت بانکی حسابی که بنیاد شهید به آن پول واریز می کند را به تنها فرزند پسرش (دایی من) داده تا حقوق را به صرف مخارج او برساند. اگر او (فرزند پسر یا همان دایی من) از بیماری ، کهولت سن ، بی سوادی و در مجموع عدم توانایی مادر بزرگم در اداره حساب بانکی خود سوء استفاده نموده و احساسات او را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق بتواند رضایت او را کسب کند و ضمن پرداخت مبالغ ناچیزی ، مقادیر زیادی از حقوق او را به مصارف شخصی برساند ، چگونه میتوان از تصاحب حقوق و اجحاف در حق مادربزرگم جلوگیری کرد ؟