چک سفید امضا

پدربزرگ بنده به عنوان رئس و صاحب امتیاز دارای نمایندگی خودرو بوده به مدت 5 سال با شخصی شراکت کاری کرد که به دلایلی شراکت را بر هم زدند بعد از گذشت 8 سال از آن شراکت پدربزرگ بنده فوت کرد و بلا فاصله بعد از فوت آن شریک مدعی این است که آن زمان حق خود را از متوفی نگرفته و چکی را در دست دارد شرکتی با مهر نمانیدگی و امضا متوفی بدون مبلغ و تاریخ سفید امضا بدون در دست داشتن هیچ نوشته و دستختی و قراردادی برای اثبات ادعای خود تهدید به نوشتن مبلغی ملیاردی و شکایت میکند

ما که از شرایت کاری متوفی خبر نداریم چگونه و چطور میتوانیم ثابت کنیم چک سفید امضا بوده و هست و چقدر شانس برای اثبات داریم
پدربزرگ بنده به عنوان رئس و صاحب امتیاز دارای نمایندگی خودرو بوده به مدت 5 سال با شخصی شراکت کاری کرد که به دلایلی شراکت را بر هم زدند بعد از گذشت 8 سال از آن شراکت پدربزرگ بنده فوت کرد و بلا فاصله بعد از فوت آن شریک مدعی این است که آن زمان حق خود را از متوفی نگرفته و چکی را در دست دارد شرکتی با مهر نمانیدگی و امضا متوفی بدون مبلغ و تاریخ سفید امضا بدون در دست داشتن هیچ نوشته و دستختی و قراردادی برای اثبات ادعای خود تهدید به نوشتن مبلغی ملیاردی و شکایت میکند

ما که از شرایت کاری متوفی خبر نداریم چگونه و چطور میتوانیم ثابت کنیم چک سفید امضا بوده و هست و چقدر شانس برای اثبات داریم