شهادت

شهادت
آیا اقرار نامه و عنوان مسجل به منزله شهادت محسوب میشود؟