سه عقد و یک طلاق

امیر رحیمیان
درود بنده دارای تابعیت المانی می باشم. با همسرم در کشور ترکیه و در حضور مسجد ایرانیان اول عقد دائم شرعی و سپس در حضور مامور رسمی به عقد قانونی یکدیگر در امدیم. این عقد را در شناسنامه و نزد کنسولگری ثبت نکردیم. یکسال و نیم بعد در ایران با ارائه این مدترک درخواست ثبت نمودیم لذا گفته شد بهتر است دوباره یک سند عقد تنظیم شود و ما دوباره در ایران به عقد هم درآمدیم. چون از نظر دولت المان عقد سوم که در ایران اتفاق افتاده بود طبق قانون نبوده و دوباره مثل اینکه از نوع عقدی رخ داده باشد ثبت شده بوده ما را ملزم به ابطال آن سند نمودمد. با وکالت بلاعزل از سوی همسرم بنده با بزل مهریه ایشان را توافقی به طلاق خلعی متارکه نمودم ولیکن ایشان با اینکه هنوز در عقد شرعی دائم و رسمی بنده در المان هستند در ایران مبادرت به ازدواج با مرد دیگری نموده است. آیا شکایت بنده از این خانم طبق قوانین ایران چه نتایجی خواهد داشت؟ سپاسگزارم دکتر رحیمیان