تعویض وکی

آیا می توان در دادگاه یک زمین موروثی هر یک از ورثه وکیل مخصوص به خود را داشته باشند