انتخاب بازرس در شرکت سهامی خاص

maysam
با سلام ماده 88 قانون تجارت درباره انتخاب مدیران شرکت گفته درموردانتخاب مديران تعدادآراءهرراي دهنده درعدد مديراني كه بايدانتخاب شوندضرب مي شودوحق راي هرراي دهنده برابرحاصل ضرب مذكور خواهدبودراي دهنده مي تواندآراءخودرابه يك نفربدهدياآنرابين چندنفري كه مايل باشدتقسيم كند حال سوال من این است که این نکته در مورد انتخاب بازرس شرکت هم صدق میکند؟؟ آیا بازرس هم جزو مدیران محسوب می شود؟ یا در مورد بازرس مانند انتخابات شورا شهر است که برای انتخاب 2 بازرس حتما باید به دو فرد متفاوت رای داد؟


maysam