دستورموقت

Somayeh
سلام.آیا امکان صدور دستور موقت مبنی یر انجام ی عمل حقوقی توسط خوانده میباشد؟