تخلف مسيول فنی

Marzie meshkini

سلام. ایا مسئول فنی کارخانه مواد غذایی بدون لطلاع کارفرما با همکاری نگهبان میتواند قفل انبار را بشکند واز اجناس صورتجلسه تهیه کند وبه انجمن ارائه دهد. ایا باید از او شکایت کرد. ایا اخراج کار صحیحی میباشد. قانون برای این موار چه چیزی تنظیم کرده. نگهبان رو باید چه کار کرد