تخلف مسيول فنی

Marzie meshkini

سلام. ايا مسئول فني کارخانه مواد غذايي بدون لطلاع کارفرما با همکاري نگهبان ميتواند قفل انبار را بشکند واز اجناس صورتجلسه تهيه کند وبه انجمن ارائه دهد. ايا بايد از او شکايت کرد. ايا اخراج کار صحيحي ميباشد. قانون براي اين موار چه چيزي تنظيم کرده. نگهبان رو بايد چه کار کرد
Marzie meshkini

سلام. ايا مسئول فني کارخانه مواد غذايي بدون لطلاع کارفرما با همکاري نگهبان ميتواند قفل انبار را بشکند واز اجناس صورتجلسه تهيه کند وبه انجمن ارائه دهد. ايا بايد از او شکايت کرد. ايا اخراج کار صحيحي ميباشد. قانون براي اين موار چه چيزي تنظيم کرده. نگهبان رو بايد چه کار کرد