طلاق

سميرا

سلام ببخشيد من شوهر درخواست طلاق داده وكيلم گرفته خواست بدونم شوهرم مي تونه تو جلسه مشاوره شركت نكنه؟؟؟؟؟؟بعد اولين جلسه مشاور زن بايد بره يا مرد؟؟؟؟