فسخ قرارداد توسط مستاجر

سلام ما يه آپارتمان رو پيش نويس كرديم

و متاسفانه كل پول رو به بنگاه داديم وقتي براي تحويل خونه رفتيم متوجه عيبهايي شديم

و به بنگاه برگشتيم و گفتيم خونه رو نميخوايم بعد از بيست روز خودمون موفق

شديم براي خونه مستاجر پيدا كنيم

حالا بنگاه هم كميسيون دو طرف رو ازمون ميخواد

هم ميگه بايد اجاره بديم به مالك،درحالي كه نه اجاره نامه ي رسمي داريم نه كد رهگيري

نه حتي پيش نويس امضاي مالكو داره دارن به زور ازمون پول ميگيرن ما بايد چيكار كنيم؟