باز شدن حساب مسدود

ا سلام وقتی یک حساب میلیاردی در دادگستری ثبت شد برای برداشت آن آیا مراحل دیگری وجود دارد اگر دارد چه مراحلی و یا میشود برداشت کرد