پیوست فرزند به خانواده

محمودیان
با سلام همسرمن پانزده سال است در آلمان زندگی میکند و پاسپورت آلمانی دارد و شاغل است. پسر ما هیجده سال و نیم دارد. و نمیتواند بعنوان همراه بامن از طریق پیوست به خانواده بیاید. اما اداره مهاجرت در آلمان به همسرم گفته که اگر وکیل مناسبی داشته باشیم میتواند در این زمینه به ما کمک کند. آیا شما در این زمینه فعالیت میکنید؟ پبشاپبش از راهنمایی و پاسخگویی شما سپاسگزارم.