اجاره خوابگاه

nazanin

ايا دانشجو ميتواند قرارداد اجاره اتاق در خوابكاهى را كه مجوز ندارد به دلايل غير قانونى بودن و مصرف مواد و سيگار و قرص هاى خودگزدان و رفت وامد هاى شبانه و استحمام چند نفره و ايجاد سروصداهاى بيش از اندازه و سلب آسايش ساير اعضا لغو كنيم؟