طلاق تواففی

رها
درصورت دوشیزه بودن زوجه در طول زمان عقد به هنگام طلاق آیا همزمان با پاک شدن اسم زوج از شناسنامه زوجه, اسم زوجه نیز از شناسنامه زوج پاک میشود؟