تجاوز

حمید رضایی
خانم متاهلی تو یک شرکت کار میکرده رییس شرکت اون خانم را مورد تجاوز قرار داده خانم شکایت کرده ولی قاضی گفته شکایت را پس بگیر برات دردسر میشه چون مدرک نداری تکلیفش چیه