ترافيكى

ميثم

سلام كسى امده و پلاك ماشين من را كه جلو ماشين پارك بوده گرفته و به پليس گفته كه مرا درخيابان ديده كه بدون گواهينامه رانندگى كردم و حالا پليس براي من جريمه نقدى فرستاده. من بايد چكار كنم ؟ من ان شخص را ميشناسم و او هم قبول دارد كه پلاك را جلوى خانه ياداشت كرده. با تشكر