سهم وراث دختر و پسر در پرداخت اقساط وام بانكى

 

 

 

سلام.پدر و مادر همسر بنده در سانحه رانندگى فوت شده اند.خُب اموال آنها مابين دو فرزندشان كه همسر بنده كه وارث مؤنث است و برادرش كه فرزند مذكر است،طبق قانون،يك سوم براى همسر بنده و دوسوم براى برادرش تقسيم ميشود.اما از هر دو متوفى وام هاى بانكى اى به جا مانده.ميخواستم بدونم شرايط پرداخت وام براى هريك از وراث مؤنث و مذكر به چه صورت است؟آيا پرداخت اقساط وام هم مثل اموال،يك سوم بعهده فرزند دختر و دوسوم بعهده فرزند پسر است؟يااينكه فقط بعهده فرزند پسر است؟يا اينكه شرايطى ديگر دارد؟؟

باتشكر