وکالت تام مطلق غیر محدود باطل میشود.

آیا پس از فوت موکل وکالت تام مطلق غیر محدود باطل میشود. و وکیل دیگر اختیاراتی در مورد مفاد وکالت دارد یا خیر.