حق طلاق زن

آیا در صورتی که حق طلاق با زن باشد مرد می تواند زن را طلاق بدهد یا خیر؟


اگه ميشه سریع جوابمو بديد خیلی برام مهمه