درخواست طلاق زن و تعلق مهريه

در صورت درخواست طلاق با توجه به بند ١٠ از طرف زوجه، آيا مهريه به زن تعلق خواهش گرفت ؟