تجاوز

باسلام.۲ماه پیش درکلاس درس بخاطراضطراب حال من بدمیشه اورژانس که میادوالیوم میده ومیره بلافاصله منوگذاشتن ماشین آژانس تابرم خونه استراحت کنم.امایه لحظه دیدم که راننده رفته به یه جای ناشناس وخلوت.بلافاصله که فهمیدم خواستم ازماشین پیاده شم ولی زددرماشینوقفل کردوداخل ماشین باهم درگیرشدیم ازوحشت نمیدونستم چیکارکنم انگاریه کفتارافتاده بودبه جونم متاسفانه بعداین اتفاق اقدام به خودکشی کردم.علاوه برحمله فیزیکی که کل بدنم کبودشده بودوانگشت دستم دررفته بودوآزاراذیت جنسی،شان وشخصیت منوخردکردوالان شدیداافسرده شدم واعتمادموحتی به نزدیکترین اطرافیانم ازدست دادم وازلحاظ روحی خیلی بهم ریختم ازشمامیخوام بطورخصوصی به ایمیل من جواب پرسشموارسال کنید.میخوام بدونم قانون چه حکمی به این کفتارمیده بااینکه من باتمام وجودمقاومت کردم ونذاشتم دخول انجام بشه ولی بهرحال روح وروان منوبهم ریخته واصلانمیتونم بخودم بیام وحشتی که بهم تحمیل کردازذهنم نمیره وهمش کابوس میبینم