مزاحمت همسایه

مهدی
برای ملکی که دراجاره مستاجر هست اگرهمسایه مزاحمت ایجاد نماید برای شکایت مستاجر باید اقدام نماید یا مالک