سرقت ازطلافروشی

محمدعلیمحمدی

باعرض سلام وادب.پس ازسرقت ازطلافروشی آقای الف باماشینی که ازقبل با آقای ب هماهنگ شده بودودرجلوی طلافروشی گذاشته بوداقدام به فرارمیکندجرم آقای ب چیست؟

الف:معاونت درفرار

ب:معاونت درسرقت

ج:مشارکت درجرم

د:مرتکب جرم نشده