مزاحمت ناموسي

وقتتون ب خير.٤سال باپسري رابطه بسيارنزديكي داشتم و دوست بودم ميخوام ازش جداشم چون نميخوام باهاش ازدواج كنم تعادل و ثبات شخصيتي نداره برام مزاحمت ايجاد ميكنه ياتعقيب يا دست بلندكردن يا گوشي و كيفمو گرفتن وتهديد.من خونه نشين شدم لطفا بهم بگيد من بايد چيكاركنم كه از زندگيم محو بشه