دوبار دادگاهیی شدم

Bita
سلام حدود شش ماه به خاطر یه درگیری ......وارد دادگاه شدم هر دو به یک اندازه جراحت کوچیک براداشتیم ولی بنده پزشک قانونی نرفتم ولی طرف مقابل رفته وخواستار دیه شده اون هم هست میلیون اما بار اول ب ما گفتن فقط هشتصد هزار تومن


Bita
سلام .قاصی اول خواستار هشتصد هزار تومان ولی قاضی دوم خواستار هشت میلیون شده است مگر میشود