فسخ قرارداد و بازپس گیری ملک مورد نظر

ارسلان خورشیدی
آیا قرارداد ذیل که مشروط به شرط میباشد قابلیت فسخ یا انحلال قرارداد از طرف موجر را دارد؟.. موجر آقای عبداله خورشیدی مستاجر آقای یونس خورشیدی برادر ایشان مورد اجاره یک قطعه زمین حدود یک هکتار و یک چارک واقع در روستای قلعه رسول..... بهاء اجاره از قرار هر هکتار یکصدوبیست هزار تومان که در مجلس معامله بنا به اقرار موجر عبداله خورشیدی نقدا" دریافت گردید و از این تاریخ متعلق به مستاجر آقای یونس خورشیدی میباشد ضمنا" مدت اجاره 99 سال است که در این مدت بهره برداری از زمین فوق (...؟) مستاجر آقای یونس خورشیدی در تصرف ایشان میباشد و آقای یونس خورشیدی اقرار و اعتراف نمود که در این مدت حق هرگونه کشت و کاشت آنرا دارد و از قبیل یونجه دارد قلمه و ریشه سیب و غیره و موجر حق ممانعت آنرا ندارد توضیح اینکه طرفین اقرار نمودند هروقت آقای عبداله خورشیدی بهاء اجاره زمین که مبلغ یکصدوبیست هزار تومان میباشد به آقای یونس خورشیدی مسترد نماید یونس هیچگونه ادعایی در زمین مذکور ندارد و بدون عذر و بهانه گیری آنرا در تصرف صاحبش آقای خورشیدی قرار میدهد. تحریر از تاریخ فوق 1371/11/21 اثر انگشت مستاجر: یونس خورشیدی اثر انگشت موجر: عبداله خورشیدی شاهدان -حاج حسن خورشیدی -عمر فرامرزی؛ مراتب بالا را گواهی مینمایم -محمدامین خیاط، شورای روستا؛مراتب بالا را گواهی مینمایم