مهریه

شهرام
ممکن است افرایش مهریه صورت پذیرد .مختصرا توضیح دهید .با تشکر