هزینه باطل کردن تمبر در دفتر خدمات قضایی

نیلوفر
هزینه باطل کردن تمبر در دعوای حقوقی در دفتر خدمات قضایی برای مبلغ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان چقدر می باشد