بازداشت ملک

ali

سلام

یک سند ملک به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان داریم که ۱۲۰ میلیون تومان آن در باز داشت دادگستری میباشد.

میخواهیم وامی از بانک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برداریم و همین سند را به رهن بانک برود ولی بانک به دلیل بازداشت بودن سند سند در رهن قرار نمیدهد

بلعکس اگر سندی در رهن بانک باشد دادگستری بازداشت را روی آن سند انجام میدهد

حال سوال این است میشود بازداشتی سند را روی سندی دیگر منتقل کرد تا سند برای گرفتن بانک آزاد شود؟

آیا پس از گرفتن وام و در رهن رفتن سند آزاد شده میشود دوباره موارد بازداشتی را به سند در رهن بانک برگرداند؟

ممنون