آیا قیم از متوفی ارث میگیرد.؟

عادل عبادی
آیا قیم از متوفی ارث میگیرد.؟ درصورتی که متوفی فرزند داشته باشد؟