حقوقی طلاق

elyas

من 5ساله با همسرم زندگی میکنم-یه بچه 2ساله داریم

بعد از جدایی تکلیف بچه چی میشه یعن یقانون چی میگه

حق و حقوق و مهریه چطوری باید پرداخت بشه
elyas

من 5ساله با همسرم زندگی میکنم-یه بچه 2ساله داریم

بعد از جدایی تکلیف بچه چی میشه یعن یقانون چی میگه

حق و حقوق و مهریه چطوری باید پرداخت بشه