دعوای ملکی

گلنوش

سلام خسته نباشید خانم وکیل ببخشید ی سوال داشتم امیدوارم بنده روراهنمایی کنید.پدرمن نزدیک سی سال پیش زمینی راخریداری کرد ک قیمت ملک هفتادوپنج هزارتومن آن زمان بود ک پدرم هفتادوپنج هزارتومن راپرداخت کردولی پدرم درقباله ب اجبارمادرش اسمه سه تابرادرشم ب عنوان شریک وخریدارثبت کرد ک قراربود انهاهم نفری هجده هزاوخورده ای ب پدرم بابت سهمشان پرداخت کنند ولی انها سهمشان راپرداخت نکردند پدربنده هم بااجازه ازوارثین فروشنده زمین رابنام مادرم ثبت کرد وسندرسمی راهم گرفت حالابعدازسی سال برادرانش مدعی سهم داشتن ازآن ملک شده اند لطفاراهنمایی کنیدک اگرشکایت کنند میتواننداززمین سهم ببرندیانه خداخیرتان بدهد لطفا پاسخ دهید .باتشکر