طلاق زوجه

محمدرضا
سلام علیکم .ایا زوج باداشتن وکالت نامه از زوجه میتواند طلاق را انجام دهد ومراحل رابه تنهایی تا امضای اخر پیش ببرد.چون زوج وزوجه در دوشهر متفاوت ودور ازهم زندگی میکنند