نفقه

سودا
شوهرم منزل رو یک ماه است ترک کرده،و الان میگوید خونه رو بر میگردونم به صاحب خونه،و باید برویم طبقه ی بالای خانه ی پدرم،در حالیکه مسبب فروپاشی این زندگی خانواده ی ایشان میباشد،قاضی میگوید در صورت نرفتن از نفقه خبری نیست،این کدامین قانون است؟