درخواست تخلیه منزل زودهنگام ازمستاجر

amirabaci
باسلام.بنده منزلم راسه سال پیاپی باتمدیدقراردادبه یک شخص به اجاره داده ام.دوماه بعدازاخرین تمدیدبرحسب نیازشخصی بنده تقاضای تخلیه نموده ام.لیکن مستاجراستنکاف میورزدومیگویدبعدازخاتمه موعدقراردادمنزل راتخلیه خواهدکرد.ایامستاجرچنین ادعایی میتواندداشته باشدومن بایدتاان موقع صبرکنم؟