نحوه دریافت سند ملک مشاعی

محمدی

با سلام

توضیحات :  (خانه ای دارای 3 شریک بصورت مشاع بوده که سند بنام 2تای آنهاست و فرد سوم نامه ای دارد که دو فردمورد اشاره فوق ، تایید کرده اند که فرد سوم دراین ملک 1 سهم مشاع سهیم میباشد )

و اینجانب سهم ملکی فرد سوم که نامه مورد اشاره را دارد بصورت 1 دانگ مشاع قولنامه ای خریده ام ولی یکی از آن دو فرد صاحب سند  ، قولنامه را امضا نمیکند . بنده برای احقاق حق خود جهت دریافت سند و  تصرف سهم خریداری شده مشاع  چه کاری باید انجام دهم.
محمدی

با سلام

توضیحات :  (خانه ای دارای 3 شریک بصورت مشاع بوده که سند بنام 2تای آنهاست و فرد سوم نامه ای دارد که دو فردمورد اشاره فوق ، تایید کرده اند که فرد سوم دراین ملک 1 سهم مشاع سهیم میباشد )

و اینجانب سهم ملکی فرد سوم که نامه مورد اشاره را دارد بصورت 1 دانگ مشاع قولنامه ای خریده ام ولی یکی از آن دو فرد صاحب سند  ، قولنامه را امضا نمیکند . بنده برای احقاق حق خود جهت دریافت سند و  تصرف سهم خریداری شده مشاع  چه کاری باید انجام دهم.
محمدی

با سلام

توضیحات :  (خانه ای دارای 3 شریک بصورت مشاع بوده که سند بنام 2تای آنهاست و فرد سوم نامه ای دارد که دو فردمورد اشاره فوق ، تایید کرده اند که فرد سوم دراین ملک 1 سهم مشاع سهیم میباشد )

و اینجانب سهم ملکی فرد سوم که نامه مورد اشاره را دارد بصورت 1 دانگ مشاع قولنامه ای خریده ام ولی یکی از آن دو فرد صاحب سند  ، قولنامه را امضا نمیکند . بنده برای احقاق حق خود جهت دریافت سند و  تصرف سهم خریداری شده مشاع  چه کاری باید انجام دهم.