تعیین ارش؟

امید

خواهر بنده به دلیل قصور پزشک و کادر درمان شکایت کرده ْپزشکی قانونی 40درصد ارش (فقط ارش) تعیین کرده و پزشک را50درصد و دو پرستار را هرکدام 10درصد (جمعا 70درصد) در ضایعه مذکور مقصر دانسته و محکوم کردهْحال سوال اینجاست چون ارش از یک سوم زده بالا نصف می شود یا همه ارش به فرمول زیر به ایشان تعلق میگیره(40*1900000*70٪)؟
چقدر زمان طول میکشه خسارت رو دریافت کنند؟