مزاحمت تلفنی ،تهدید،اخاذی

روح اله
فردی با3خط تلفن همراه ایجاد مزاحمت نموده که همراه این مزاحمت تهدید وسلب آسایش واخاذی هم نموده است.بااین شخص که اعلام نموده عکسهای خانوادگی من را به صورت غیرعرف در شهر پرمیکند وباالفاظ رکیک هم اس داده است چه میتوان کرد؟