محکومیت شرکت با مسئولیت محدود

با عرض سلام وادب. احتراما" خواستار راهنمائی در ارتباط با موضوع محکومیت یک شرکت با رتبه ابرسانی که در اجرای یک قرارداد در پایین دست مسیر خط انتقال آب به یک روستا در یک منطقه کوهستانی  خساراتی را به باغات  در اثر سقوط سنگ حاصل از حفر کانال ابرسانی وارد کرده که پس از شکایت باغدار علیه شرکت  دادگاه حکم به جبران خسارت داده ا باتوجه به وضعیت اسفناک اقتصادی شرکت فوق نزدیک به مدت 5 سال است موفق به انجام هیچ پروژه  دیگر ی نشده و همچنین بعلت بدهی کلیه وسائل و ابزار به فروش رساند ه و در حال حاضرشرکت فاقد بنیه مالی می باشد  از نظر حقوقی چه اقدام باید انجام شود . با سپاس