دستور موقث

اگرخانم ادعای تحویل جهیزیه نمایدوکارشناس صورت برداری کند وبدون حضورطرف مقابل ودادگاه کل اموال را ببرد تحت چه عنوانی میشه شکایت کرد.اژشما ممنونم