بخشش اموال

علی پارسا
باعرض سلام میخواستم بدانم ایاپدریامادرمیتوانندتمام ویاقسمتی ازاموال خودرادرزمان قیدحیات تنهابه یکی ازفرزندان خودببخشند؟ باتشکرازشما