رفتن بە اروپا

shirin
با عرض سلام وخستە نباشی من قصددارم برم انگلیس یک ماە با یک اژانس هوایی قرارداد بستە ام اما همە ی حرف ها ووعدە هاشون دروغه یعنی تازە فهمیدیم ازشون قرار داد گرفتیم وقتی فهمیدیم وعدە هاشون الکی هستش فسخ قرار داد کردیم اونا هم میکن ما هزینە های خودمون رو از پول کم میکنیم درحالی کە اونا هیچ مدرکی نشون ندادن کە ببینم کاری انجام شدە یا نە در قرار داد نوشتە شدە اگر کار من رو نتونستند درست کنن باید همە پولو بهم پس بدن اما حالا یە چیز دیگە میگن همە حرفاشون هم دروغە خواستم ببینم میتونم همە ی پولمو طبق قرار داد پس بگیرم لطفا یە خردە راهنمایی کنید ممنون میشم


shirin
رفتن بە اروپا