ارثیه مادر بزرگ

محمد
بعد از مرگ پر بزرگم از سال 82تا کنون تقسیم ارثی صورت نگرفته، ولی مادر بزرگم قبل از مرگش در سال94،طی وکالت نامه ای سهم نامشخص خود را به یکی از عموهایم فروخته، درحال حاضر در صورت شکایت و تقسیم اموال ، آیاعمو میتواند سهم مادر بزرگ را ببرد