حکم قطعی رفع تصرف واعاده بوضع سابق

شعبان باقری

باسلام

حکم قطعی فوق الذکرپس از 18 ماه ازصدور حکم و3بارصدوراجرائیه ازطریق اجرای احکام وامتناع محکوم علیه ازاجرای آن ،درخواست اعمال ماده 18 ازطرف محکوم علیه گردیده وپرونده بدادگستری استان ارسال شده وپس از6 ماه بدادسرای عمومی برگشت شده  مشخص نیست مشمول اعمال ماده18 شده یاخیر.

تقاضای ارشادجنابعالی رادارم باتشکرباقری