چگونه ثابت کنیم ک شوهر هم جنس باز است

مختار
چگونه ثابت کنیم شوهر هم جنس باز است ایا میتوان ازمایش فرستاد