طلاق

فاطمه
میخواهم از شوهرم جدا شوم چون قصد مهاجرت دارم و اون دوست نداره با من و پسرم بیاد . میخوام ببینم باید چکار کنم