دادخواست

ali

با سلام آیا در برگ دادخواست تجویز ازدواج مجدد در قسمت «خوانده» میتوان مشخصات وکیل وی را درج کرد؟
ali

با سلام آیا در برگ دادخواست تجویز ازدواج مجدد در قسمت «خوانده» میتوان مشخصات وکیل وی را درج کرد؟